Порядок виборів і затвердження громадських інспекторів з охорони праці профспілкових організацій та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

         З рекомендацій ФПУ та «Положення про громадського інспектора з охорони праці» випливає, що громадський інспектор обирається відкритим голосуванням на профспілкових зборах. Зі складу обраного ПК підприємства (підрозділу) обирається старший громадський інспектор з ОП підприємства (підрозділу).
         Громадським (старшим громадським) інспектором можуть бути обрані кваліфіковані працівники і фахівці – члени профспілки, на яких, згідно з їх посадових обов’язків, не покладено відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві (підрозділі). Громадський (старший громадський) інспектор може одночасно бути представником профспілки з питань ВІД, а також уповноваженою найманими працівниками особою з питань ВІД.
         Громадський (старший громадський) інспектор працює під керівництвом голови ПК підприємства (підрозділу), голови комісії з ВІД профспілкового комітету підприємства (підрозділу) згідно Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших нормативно-правових актів, Статуту профспілки.
         Навчання громадських інспекторів, придбання нормативних документів з охорони праці, матеріальне заохочення провадиться за рахунок роботодавця на умовах передбачених у колективному договорі. Про виконання своїх обов’язків громадські (старші громадські) інспектори щокварталу звітують на профспілкових зборах підприємства (підрозділу) або на засіданні ПК, комісії профкому з ОП.
          У відповідності зі ст.252 КЗпП працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від основної роботи не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є