Положення про громадського інспектора з охорони праці” та “Положення про технічну інспекцію праці профспілок

1.     Загальні положення.

1.1. Громадський   інспектор   з   охорони праці   (далі громадський інспектор)   є  представником   профспілки  з  питань     охорони  праці,  який
здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, правил і норм з охорони праці, виконанням роботодавцем заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.

1.2. Громадський   інспектор   обирається   відкритим   голосуванням   на зборах профспілкової групи на строк повноважень профгрупорга.

1.3. На рівні цехових профспілкових комітетів і профкому підприємства обираються  відповідно старші  громадські  інспектори на строк повноважень цехкому і профкому.

1.4. Громадськими (старшими громадськими) інспекторами можуть бути досвідчені   робітники,   інженерно-технічні   працівники   та   службовці,   які   за посадовими    обов’язками    безпосередньо    не    несуть    відповідальності   за створення безпечних і нешкідливих умов праці в цілому на підприємстві або в його окремих службах та підрозділах.

1.5 У своїй роботі громадські (старші громадські) інспектори керуються законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від   нещасного   випадку  на   виробництві   та  професійного   захворювання,  які спричинили  втрату  працездатності»,  а також  іншими  нормативно-правовими актами з питань охорони праці, Статутом профспілки та цим Положенням.

1.6. Громадський (старший громадський) інспектор виконує свою роботу під керівництвом профгрупорга, голови цехкому, профкому відповідно, в контакті з керівниками й спеціалістами дільниць, цехів і служб підприємства.

1.7. Про   виконання   своїх   обов’язків   громадські   (старші   громадські) інспектори  періодично  звітують на  зборах  працівників  дільниць,   цехів,   інших структурних підрозділів або підприємства в цілому та на засіданнях профспілкового комітету.

1.8. Після обрання громадські (старші громадські) інспектори проходять навчання з  питань  охорони праці, забезпечуються відповідними нормативними документами та довідковими матеріалами з охорони праці.

1.9. Витрати на навчання, придбання нормативних документів з питань охорони праці, матеріальне заохочення громадських інспекторів, а також оплата за час їх  навчання  і  виконання  громадських  обов’язків  здійснюються за рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективним договором.

2. Зміст роботи громадського інспектора.

2.І. Перевіряє стан умов, безпеки праці і виробничої санітарії на робочих місцях, додержання працівниками інструкцій з охорони праці та інших нормативних актів з питань охорони праці.

2.2.   Негайно інформує бригадира, майстра або іншого керівника дільниці, цеху, підприємства про кожний нещасний випадок, що стався з працівниками на виробництві, домагається вжиття заходів для надання допомоги потерпілим.

2.3.   Бере участь у розслідуванні обставин і причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також їх кваліфікації, домагається об’єктивності, своєчасної підготовки матеріалів розслідування, складання актів за формою Н-1.

2.4. Контролює:

–     наявність та повноту інструкцій з охорони праці, своєчасність і якість проведення інструктажів,  забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям    та    іншими    засобами    індивідуального    захисту,    правильне    їх використання та своєчасне проведення хімчистки, прання, ремонту, дезінфекції, дезактивації тощо;

–     виконання   роботодавцем   заходів   щодо   усунення   причин   нещасних випадків та професійних захворювань, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці на виробництві;

–   організацію соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань   на   умовах,    що визначаються законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором).

3. Права громадського інспектора.

Громадський (старший громадський) інспектор має право:

3.1.        Безперешкодно проводити перевірки або брати участь у роботі комісії з питань, що відносяться до його компетенції;

3.2.        Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях або виробничих дільницях у разі загрози житло чи здоров’ю працівників;

33.  Одержувати   від  роботодавців   та   інших   службових   осіб,   а  також працівників відповідні документи і пояснення з питань охорони праці;

3.4.    Вносити      роботодавцю       пропозиції      щодо      притягнення      до відповідальності посадових, осіб, які порушують вимоги з питань охорони праці, а також  щодо  морального  і  матеріального заохочення  працівників,  які  сприяють створенню нешкідливих та безпечних умов праці.

Роботодавець   та   інші   посадові   особи,   які   перешкоджають   діяльності громадського інспектора, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.